Giới thiệu

Trang chủ / Giới thiệu

Trung tâm Công nghệ phần mềm và Nền tảng số

Trung tâm Công nghệ phần mềm và Nền tảng số là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường, có chức năng phát triển, duy trì, vận hành các hệ thống thông tin, nền tảng số, dịch vụ số dùng chung phục vụ chuyển đổi số, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số ngành tài nguyên và môi trường; thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ về công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật. Chi tiết được quy định tại Quyết định số 3888/QĐ-BTNMT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tóm tắt một số nội dung chính tại Quyết định số 3888/QĐ-BTNMT:

I. Vị trí và chức năng

1. Trung tâm Công nghệ phần mềm và Nền tảng số là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường, có chức năng phát triển, duy trì, vận hành các hệ thống thông tin, nền tảng số, dịch vụ số dùng chung phục vụ chuyển đổi số, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số ngành tài nguyên và môi trường; thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ về công nghệ thông tin, chuyển đổi số theo quy định của pháp luật.

2. Trung tâm Công nghệ phần mềm và Nền tảng số có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại Thành phố Hà Nội.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Phát triển hệ thống thông tin, nền tảng số:

a) Xây dựng, phát triển các hệ thống thông tin, nền tảng số, dịch vụ số, công nghệ GIS, hệ sinh thái mở phục vụ chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường;

b) Tham gia xây dựng, phát triển, duy trì, vận hành các nền tảng số, ứng dụng số sử dụng chung trong khai phá, phân tích, xử lý dữ liệu về tài nguyên và môi trường theo phân công của Cục trưởng.

2. Phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số:

a) Xây dựng, quản lý, duy trì, vận hành các nền tảng, hệ thống thông tin phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số; tích hợp, kết nối, liên thông với các nền tảng của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương theo quy định; tích hợp chữ ký số, chứng thư số theo phân công của Cục trưởng;

b) Xây dựng, cập nhật Kiến trúc Chính phủ điện tử, Kiến trúc Chính phủ số, Kiến trúc công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường theo phân công của Cục trưởng;

c) Xây dựng, quản lý, duy trì, vận hành Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường (LGSP); kết nối, liên thông với Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia, Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương;

d) Xây dựng, quản lý, duy trì, vận hành Trung tâm điều hành thông minh (IOC) kết nối với các Hệ thống chỉ đạo, điều hành quốc gia, bộ, ngành, địa phương theo phân công của Cục trưởng.

3. Tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật; góp ý thẩm định các đề án, dự án, nhiệm vụ về ứng dụng công nghệ thông tin, hạ tầng số, nền tảng số, cơ sở dữ liệu, an toàn thông tin theo phân công của Cục trưởng.

4. Tham gia lập, thực hiện các nhiệm vụ, dự án về công nghệ thông tin, chuyển đổi số, hạ tầng số, xây dựng cơ sở dữ liệu, an toàn thông tin theo phân công của Cục trưởng.

5. Thực hiện nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế về công nghệ thông tin, chuyển đổi số, hạ tầng số, nền tảng số, công nghệ GIS, cơ sở dữ liệu, an toàn thông tin theo phân công của Cục trưởng.

6. Tham gia các hoạt động truyền thông và đào tạo, tập huấn, hướng dẫn sử dụng về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phát triển Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử hướng tới Chính phủ số, phát triển hạ tầng số, nền tảng số, công nghệ GIS, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, an toàn thông tin theo phân công của Cục trưởng.

7. Thực hiện các dịch vụ, tư vấn trong việc xây dựng, triển khai, đấu thầu, giám sát công tác triển khai, chuyển giao công nghệ về: công nghệ thông tin; chuyển đổi số, phát triển Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử hướng tới Chính phủ số; phát triển hạ tầng số, nền tảng số, công nghệ GIS, hệ thống thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu; an toàn thông tin và các hoạt động dịch vụ về tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

8. Quản lý tổ chức, vị trí việc làm, số lượng người làm việc, viên chức, lao động hợp đồng, tài chính, tài sản thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo quy định pháp luật và theo phân cấp của Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường; thực hiện trách nhiệm của đơn vị sử dụng ngân sách theo quy định của pháp luật.

9. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

10.Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.