Báo cáo tiến độ dự án Xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu môi trường tỉnh Lạng Sơn

Trang chủ / Tin khách hàng

Báo cáo tiến độ dự án Xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu môi trường tỉnh Lạng Sơn

Ngày 24/10/2023, Trung tâm Công nghệ phần mềm và Nền tảng số phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị báo cáo tình hình thực hiện hạng mục “Xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu môi trường tỉnh Lạng Sơn”. Đây là một trong những nội dung công việc chính thuộc gói thầu: “Tư vấn xây dựng khung kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường tỉnh; xây dựng hệ thống phần mềm và xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường tỉnh; đào tạo, chuyển giao công nghệ”, thuộc dự án: “Xây dựng khung kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Lạng Sơn” được phê duyệt tại Quyết định số 1161/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 của UBND tỉnh.

Tham gia và chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Hữu Trực, Phó Giám đốc Sở, Trường Ban quản lý dự án “Xây dựng khung kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Lạng Sơn” cùng toản thể các thành viên trong Ban và đại diện các phòng chuyên môn và các đơn vị có liên quan trực thuộc Sở.

Thay mặt đơn vị thực hiện, ông Hồ Văn Đích, Phó Giám đốc Trung tâm đã báo cáo tình hình thực hiện, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai và một số đề xuất kiến nghị và kế hoạch thực hiện trong thời gian tới. Trung tâm cũng đã giới thiệu và xin ý kiến một số chức năng của phần mềm. Hội nghị đã thảo luận và trao đổi sôi nổi trên tinh thần, trách nhiệm xây dựng.

Toàn cảnh hội nghị

Kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Hựu Trực, Phó Giám đốc Sở ghi nhận các kết quả thực hiện được của Trung tâm trong thời gian qua, đồng thời chỉ đạo đơn vị tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện phần mềm và CSDL theo yêu cầu tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT, Quyết định số 454/QĐ-BTNMT ngày 03/3/2023 hướng dẫn kỹ thuật xây dựng và chia sẻ cơ sở dữ liệu môi trường; phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý dự án và đơn vị thụ hưởng là Chi cục Bảo vệ môi trường hoàn thiện hệ thống phần mềm và CSDL đáp ứng tốt yêu cầu người dùng, đảm bảo tiến độ và kế hoạch dự án đã phê duyệt.