Triển khai làm điểm việc làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai trong CSDL đất đai quốc gia tại quận Hoàng Mai

Trang chủ / Tin tổng hợp

Triển khai làm điểm việc làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai trong CSDL đất đai quốc gia tại quận Hoàng Mai

Chiều ngày 30 tháng 8 năm 2023, tại Trụ sở Quận ủy-HĐND-UBND quận Hoàng Mai, Cục CĐS đã đồng tổ chức Hội nghị triển khai làm điểm việc làm giàu, làm sạch dữ liệu về đất đai, thông tin nhà ở trong cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia. Tới dự và đồng chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Tâm - Chủ tịch UBND quận.

Thực hiện văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường số 1293/BTNMT-CĐS ngày 03/3/2023 về việc phối hợp triển khai làm điểm việc làm giàu, làm sạch dữ liệu về đất đai, thông tin nhà ở trong CSDL đất đai quốc gia và văn bản số 4805/BTNMT-CĐS ngày 21/6/2023 hướng dẫn, phối hợp triển khai làm điểm việc làm giàu, làm sạch dữ liệu về đất đai, thông tin nhà ở trong CSDL đất đai quốc gia.

Thực hiện văn bản của Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội số 857/UBND-TNMT ngày 28/03/2023 về việc cử đơn vị đầu mối phối hợp triển khai làm điểm việc làm giàu, làm sạch dữ liệu về đất đai, thông tin nhà ở trong cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia; số 7197/VPTNMT ngày 29/06/2023 V/v triển khai kết nối liên thông dữ liệu đất đai địa phương với hệ thống tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai quốc gia.

Mục tiêu của nhiệm vụ là dữ liệu đất đai được chuẩn hóa, bổ sung thông tin về chủ sử dụng đất, thửa đất, nhà ở, địa chỉ thửa đất, thông tin cơ sở y tế, phản ánh đúng hiện trạng đối với một số loại đất phi nông nghiệp. Xác thực, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; kết nối, chia sẻ cho các Bộ, ngành, địa phương phục vụ giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp có liên quan đến đất đai, nhà ở theo quy định của pháp luật.

Xây dựng quy trình làm giàu, làm sạch dữ liệu về đất đai, thông tin nhà ở làm điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Nam, hoàn thiện áp dụng thống nhất trên toàn quốc. Xây dựng Hệ thống phần mềm quản lý, cập nhật, cung cấp dữ liệu về đất đai, nhà ở, địa chỉ số. Triển khai làm điểm việc làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai tại một số đơn vị hành chính cấp huyện. Tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ thủ tục hành chính thiết yếu, ưu tiên tích hợp, chia sẻ dữ liệu dân cư của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh theo Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022.
Tại địa bàn TP. Hà Nội đã làm điểm tại một số phường. Triển khai làm điểm theo phương án thủ công (phát và thu Phiếu giấy) để thu thập, xác minh thông tin về đất đai, nhà ở, cơ sở y tế. Đã tiến hành cập nhật 85% số phiếu vào CSDL kết quả điều tra, thu thập thông tin đất đai, nhà ở phục vụ việc làm giàu, làm sạch thông tin về đất đai, nhà ở, địa chỉ, cơ sở y tế. Số phiếu còn lại sẽ tiếp tục phối hợp với Tổ triển khai tại địa bàn bổ sung thêm thông tin còn thiếu.

Làm giàu, làm sạch dữ liệu về đất đai, thông tin nhà ở trong CSDL đất đai là việc bổ sung thông tin còn thiếu (làm giàu) về đất đai, nhà ở và chuẩn hoá, đối khớp thông tin (làm sạch) chủ sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong CSDL đất đai với thông tin công dân trong CSDLQG về dân cư. Cụ thể là:
+ Bổ sung thông tin địa chỉ chi tiết đến số nhà cho thửa đất (nếu có), kèm theo đó là toạ độ đại diện cho thửa đất. Qua việc này, sẽ từng bước hình thành CSDL địa chỉ số quốc gia.
+ Bổ sung thông tin về tài sản gắn liền với đất (chủ yếu là thông tin về nhà) do hiện trạng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đa phần chưa có thông tin này, trong khi đây lại là thông tin quan trọng cần cung cấp cho Cục C06, Bộ Công an để thực hiện các dịch vụ liên quan đến cư trú.
+ Qua đợt điều tra, rà soát, bổ sung thông tin về đất đai, nhà ở, thực hiện bổ sung thông tin về cơ sở y tế để đưa vào quan lý theo chỉ đạo của Chính phủ.
+ Thực hiện rà soát, chuẩn hoá, đối khớp thông tin chủ sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong CSDL đất đai với thông tin công dân trong CSDLQG về dân cư.
+ Các thông tin khác còn sai sót trong CSDL đất đai so với thông tin thực tế. Khi triển khai, số lượng thửa đất được quản lý trong CSDL đất đai tại Sở Tài nguyên và Môi trường còn chưa đầy đủ (thiếu so với thực tế). Vì vậy, những thửa đất còn thiếu trong CSDL đất đai sẽ phải bổ sung mới toàn bộ thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất (chủ yếu là nhà ở), chủ sử dụng đất/chủ sở hữu tài sản.

Công tác tổ chức triển khai cần có sự vào cuộc quyết liệt của các cấp đảng uỷ, chính quyền địa phương, cụ thể:
+ UBND quận ra nghị quyết thực hiện nhiệm vụ, có văn bản chỉ đạo kịp thời.
+ UBND phường thành lập Tổ triển khai tại địa bàn, nòng cốt là Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP cấp phường
+ Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia, nhất là việc chủ động cung cấp thông tin qua ứng dụng công nghệ thông tin. Việc tuyên truyền đến người dân thông qua nhiều hình thức như: qua loa phường, trang thông tin điện tử của quận, của phường, dán tại các bảo thông báo của phường, tổ dân phố, khu chung cư...
Phương án triển khai:
+ Lồng ghép ứng dụng CNTT vào việc điều tra, thu thập, xác minh thông tin
+ Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia vào việc cung cấp thông tin
+ Với trường hợp người.

P/S: Nguồn từ Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường